Przedszkole Narciarskie Szczyrk

Zajęcia grupowe dla dzieci SZCZYRK

W sezonie zimowym 2019/2020 Szkoła narciarska Skitown organizuje zajęcia grupowe dla dzieci w Szczyrku. Proponujemy zajęcia dla małych miłośników narciarskiego szaleństwa pod czynnym okiem instruktorów. zajęcia dostosowane dla tych, którzy już nabyli pewnych umiejętności narciarskich. Osoby które dopiero pragną rozpocząć przygodę z narciarstwem zapraszamy na lekcje indywidualne, po odbyciu których mogą dołączyć do grupy.

Przedszkole Narciarskie Szczyrk

Nasza szkoła jest usytuowana przy stoku dla dzieci „ krasnal ” (oświetlony do godziny 21) przy kompleksie wyciągów Szczyrk — czyrna. Podczas zajęć rodzice mogą skorzystać z oferty tychże obiektów.

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE SZCZYRK

Co ofe­ru­jemy ??

 • grupa wie­kowe 6–10 lat
 • zaję­cia odby­wają się według poni­żej przed­sta­wio­nego planu (3 godziny  –
  zajęć dziennie).
 • zaję­cia pod okiem instruk­tora odby­wać się będą w małych gru­pach 4 — 6 osób.
 • Szkoła posiada wła­sną wypo­ży­czal­nie sprzętu nar­ciar­skiego oraz ser­wis
  ( w przy­padku braku wła­snego sprzętu ist­niej moż­li­wość wypo­ży­cze­nia
  sprzętu w naszej wypo­ży­czalni po pro­mo­cyj­nej cenie 25zł. w skład zestawu
  wcho­dzą : narty, buty, kask)
 • pod­czas atrak­cyj­nych zajęć dzieci uczą się, dosko­nalą swoje umie­jęt­no­ści
  aktyw­nie spę­dzają czas w gro­nie swo­ich rówieśników
 • prio­ry­te­tem naszych usług jest ich wysoka jakość i bez­pie­czeń­stwo
  ( każdy kur­sant posiada kask, kami­zelkę odbla­skową )począt­ku­jące dzieci
 • zapra­szamy na lek­cje indy­wi­du­alne (moż­li­wość
  dołą­cze­nia do grupy po naby­ciu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści : hamo­wa­nia,
  jazdy wyciągiem).

Plan zajęć:

8:40 – zbiórka w siedzibie naszej szkoły przy wyciągu krasnal
8:40 – Dobór sprzętu, rozdanie kamizelek( dobór sprzętu odbywa sie na pierwszych zajęciach)
9:00 – Rozgrzewka grupy z instruktorem w formie gier i zabaw
9:15 — Szkolenie narciarskie w grupach
10:30 – Przerwa  (15 min)
12:00– Zakończenie szkolenia dla grupy ( 3 godziny )

Czemu zaczynamy tak wcześnie?

mając na celu bezpieczeństwo kursantów oraz jakość prowadzonych zajęć godziny między 9–12 cechują się mniejszą ilością ludzi na stoku.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku przez cały okres ferii.
Kursant może dołączyć do grupy wykupując kurs na minimum 3 dni !!!

 

Cennik Przedszkola narciarskiego SkiTown Stok Krasnal

Zajęcia grupowe  3 h/dzień

*W przy­padku gdy nie zbie­rze się grupa, mini­mum 4 osoby zaję­cia przed­szkola mogą zostać odwołane

Dodatkowe opłaty:

 • karnet:
 • grupa 3 h dziennie ok. 35zł/dzień
 • w przypadku braku własnego sprzętu istniej  możliwość wypożyczenia sprzętu w naszej wypożyczalni  po promocyjnej cenie 25zł./ dzień skład zestawu wchodzą : narty, buty, kask

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE SZCZYRK

Ter­mi­narz zajęć przed­szkola narciarskiego:

               Ferie zimowe :

 • 13.01 – 17.01.2020
 • 20.01 – 24.01.2020
 • 27.01 – 31.01.2020
 • 03.02 – 07.02.2020
 • 10.02 – 14.02.2020
 • 17.02 – 21.02.2020

Rezerwacje i kontakt

tel. 511 529 991   biuro@skitown.pl